The Foundation for Constitutional Democracy

14-Aug-2007

חוסר התועלת בניהול משא ומתן עם מוסלמים

Filed under: Islam & Arabעברית — eidelberg @ 6:14 am

בס"ד

 

 

חוסר התועלת בניהול משא ומתן עם מוסלמים

 

פרופ’ פול איידלברג

 

 

מאז ומתמיד טענתי כי ניהול משא ומתן עם מוסלמים הנו עיסוק עקר וחסר תועלת, וכי המושג של "פתרון קונפליקטים" בו עוסקות פקולטות למדעי המדינה בארצות הברית, באירופה ובישראל, הנו מושג זר ומוזר למנטליות האיסלמית.

 

גרגורי מ. דיוויס מגיע למסקנה זהה בספרו הנקרא "מלחמתו של האיסלם בעולם" (2006). הוא מנתח את שלושת המקורות של האיסלם – הקוראן, ה"סירה" (חייו של מוחמד), וה"חדית" (מנהגיו של מוחמד) – ומוכיח כי העימות הקיים בין האיסלם למערב הוא בלתי-פתיר.

 

מסקנה דומה הופיעה בכתב-העת FRONT-PAGE MAGAZINE ב-5 בפברואר 2007, במסגרת ראיון שהתקיים עם ביל וורנר, מנהל המרכז ללימודי האיסלם הפוליטי. המרכז רואה באיסלם מרכיב יסודי של דואליות. לדבריוורנר, דואליותזו מתחילה בקוראן,"שהוא למעשהשני ספרים,הקוראן של מכה(המוקדם) והקוראן שלמדינה(המאוחר)." כפישהבחינו בכךמלומדים אחרים,הקוראן מלאבסתירות.האיסלם פותראותן בעזרתהשימוש במושגה"הביטול", שפירושו:הפסוק שנכתב מאוחריותר בא במקומושל הקודם.

 

אולם, כפישהבחין בכךוורנר, הקוראןנחשב אצלהמוסלמים לדברושל אללה, ולכןהן הפסוקים המוקדמיםוהן המאוחרים,כולם מקודשים בעיניהםונחשבים כאמת לאמיתה.הפסוקים המוקדמיםיותר לא יכוליםלהיות לא-נכונים,שהרי אללה הואמושלם. שניהפסוקים הםאמת, מתוך היגיוןדואליסטי. הנסיבותהן המכתיבותאת השימושבפסוק המתאים.

 

לדוגמא:הקוראן שלמכה קובע:"הקשיבו בסבלנותלדבריהם של הכופרים]ועזבו אותם מתוךכבוד." הקוראןשל מדינהקובע: "[אללהאומר]: אני אתןכוח למאמינים.אני אשלח אימהבלבם של הכופרים,אכרות את ראשםואפילו את קצותאצבעותיהם!’"

 

האיסלםדוחה את ההיגיוןהמערבי, המבוססעל חוק הסתירה:אם שני דברים סותריםזה את זה, אזילפחות אחד מהםאינו נכון. ההיגיוןהאיסלמי הוא דואליסטי:שני דבריםיכולים לסתורזה את זה, ועםכל זאת שניהםאמת. דואליזםזה הוא הסיבהלכך שהוויכוחיםסביב השאלה מהוהאיסלם"האמיתי" נמשכיםללא קץ,ולעולם לא מגיעיםלפתרונם."תשובה נכונהאחת לא קיימת."

 

וורנר מתייחסלשאלה: "מהוהג’יהאד האמיתי–ג’יהאד של מאבקפנימי, רוחניאו ג’יהאד של מלחמה?"ב"בוכארי", שהואמקור מרכזי ל"חדית",97% מההתייחסויותלג’יהאד מדברותעל מלחמה, ו-3% קשורותלמאבק הפנימי.כך שהתשובה הסטטיסטיתהיא שג’יהאד הוא97% מלחמה ו-3% מאבקפנימי. שניצדי הדואליות נכונים.

 

לצערנו,הבורות לגבי האיסלםנפוצה ביותר. וורנרמציין כי סוכןאף.בי.איי.מקבל הכשרה שלשעתיים בלבד בנושאהאיסלם, ורובהזמן מוקדשלעצות כיצד לאלפגוע באימאם!למרות שארה"בנלחמת בעיראק,נראה שאף אחדלא מנצל אתהדוקטרינה הפוליטיתוהצבאית של האיסלםבתכנוןהצעדים האסטרטגייםשל הלחימה. וורנרשואל: מי יכוללמצוא פקידבכיר אחד שקראאת הקוראן,הסירה והחדית?איזה סנטור,חבר קונגרס אובעל תפקיד צבאיבכיר מפגיןידע בדוקטרינההפוליטית של האיסלם?נסו למצואקורס במכללה אמריקאיתכלשהי המלמד דוקטרינהפוליטית ואתיקהאיסלמית.בוגרי המכללותקוראים אומנם הערותהמתייחסות לקוראןולחדית, אבל הםלא קוראים אתהדוקטרינה עצמה. לא מלמדים אותםכי מוחמד הרג כלאינטלקטואלאו אמן שיצאנגדו.

 

כלהפוליטיקהוהמוסר שלנו, אומרוורנר, מבוססיםעל אתיקהאחידה המבוטאתהיטב ב"כללהזהב": התייחסלזולת כפי שהייתרוצה שיתייחסאליך. "כלל הזהב"מייצג מוסראחיד המתייחסלכל בני האדם כשווים.בכל הדתות קיימתגרסה כלשהי של"כלל הזהב"הנ"ל. בכולן – פרט לאיסלם.

 

"למושג’בן אדם’," אומר וורנר,"אין משמעותבאיסלם. איןכזה דבר’האנושות’, אלארק דואליות שלהמאמין והכופר.אם נתבונן באמירותהמוסריות המצויותבחדית, נראה כילמוסלמי אסורלשקר, לרמות,להרוג אולגנוב ממוסלמיםאחרים. אבלמותר למוסלמילשקר, לרמותאו להרוג כופראם הדבר יקדםאת האיסלם."

 

"מוסר כפול זה," אומר וורנר, "הוא הבסיס לג’יהאד. המערכת האתית מעמידה את הכופר כמישהו שהוא פחות מבן-אדם ולכן קל [או מוצדק מבחינה מוסרית] להרוג את הכופר, לפגוע בו או לרמותו." כמובן, לעתים קרובות כופרים לא עמדו ב"כלל הזהב", אבל כפי שוורנר מציין, אפשר לשפוט אותנו ולחרוץ את משפטנו בהסתמך על כלל זה.

 

"הדואליות של האיסלם מציעה שתי אפשרויות כיצד להתייחס לכופר. אפשר להתייחס אליו יפה, כמו שהאיכר מתייחס לצאנו. מותר למוסלמי להיות "ידידותי", אבל הוא לעולם אינו חבר של ממש. ובמידה בה מוסלמי הואחבר אמיתי, זו המידה בה הוא אינו מוסלמי, אלא דו-פרצופי."

 

ההיגיון הדואליסטי של האיסלם והמוסר הכפול שלו הופכים אותו זר לחלוטין עבורנו. "המוסלמים חושבים אחרת מאתנו ומרגישים אחרת מאתנו." הסלידה שלנו מהאיסלם גורמת לנו להימנע מללמוד אודותיו, וכך אנחנו בורים ונשארים בבורותנו.

 

לדעתו של וורנר, "אין כל פשרה באתיקה דואליסטית. אין נקודת אמצע בין מוסר אחיד לבין מוסר כפול." לפיכך, אין כל תועלת בניהול משא ומתן עם מוסלמים. האתיקה האיסלמית לא יכולה להיות חלק מחברה רב-תרבותית לאורך זמן. "האיסלם", אומר וורנר, "לא מתבולל, הוא משתלט. לעולם אין מושג של ‘להסתדר’ עם האיסלם. דרישותיו ותביעותיו לעולם לא נגמרות, וחייבים למלא את דרישותיו לפי תנאי האיסלם: הכנעה – זו בעצם משמעות המילה "איסלם".

 

וורנר מדגיש כי מהותם של שלושת הספרים קוראן/סירה/חדית היא פוליטית בעיקרה. לטענתו, הדת היא החלק הקטן ביותר בכתבי היסוד של האיסלם. הוא מציין כי מוחמד הטיף לדתו במשך 13 שנה, בהן הצליח לאגור 150 מאמינים בלבד. אולם, לאחר שפנה לפוליטיקה ולמלחמה, תוך 10 שנים הפך לשליט ערב הראשון, תוך שהוא מוביל מעשי אלימות מדי 7שבועות בממוצע במשך 9 שנים. הצלחתו לא הגיעה כמנהיג דתי, אלא כמנהיג פוליטי."

 

כמעט בלתי אפשרי לאנשי המערב לקלוט כיצד מוחמד – למרות מעשי הבוגדנות והרצח שלו המתועדים בסירה – נחשב בעיני המוסלמים כאדם המושלם, מופת ודוגמא לכל המאמינים!

 

לאחר מותו, האיסלם החריב את המזרח התיכון הנוצרי ואת צפון אפריקה הנוצרית. ממחקר שערך המרכז ללימודי האיסלם הפוליטי עולה כי כ-60 מיליון נוצרים נשחטו במהלך מסע כיבוש ג’יהאד זה. מחצית מהתרבות ההינדית הושמדה ו-80 מיליון הינדים נהרגו. הג’יהאד השמיד חלק גדול מהבודהיזם, תוך-כדי רצח של כ-10 מיליון בודהיסטים. מפרס סולקה דת הזרטוסטרה (דת פרסית עתיקה). כ-270 מיליון כופרים מתו במהלך 1400השנים האחרונות לתפארת האיסלם הפוליטי. פרק זה בהיסטוריה לא נלמד באף אחד מבתי-הספר במערב.

 

וורנר רואה כי "פלורליזם תרבותי פשט את הרגל כנגד הרודנות והשתלטנות האיסלמית. תרבות הסובלנות של המערב קורסת אל מול חוסר הסובלנות המקודשת של האתיקה הדואליסטית. "המדיה אצלנו לעולם לא מדווחת על מרבית מעשי הג’יהאד ברחבי העולם. האינטלקטואלים שלנו לא מדברים על כך שכל האלימות קשורה לדוקטרינה פוליטית." הפחד שולט על האינטלקטואלים והאומנים שלנו.

 

הקורבנות אף מוצאים דרכים כיצד להאשים את עצמם. אנחנו אשמים במתקפות ה-11 בספטמבר 2001על מרכז המסחר העולמי ועל הפנטגון… אם נתאמץ יותר, המוסלמים יתנהגו יפה יותר. עלינו להתאים את עצמנו לצרכים שלהם. "תיעוב עצמי תרבותי זה", כפי שוורנר רואה אותו, "הוא הסיסמה שלהאינטלקט ואלים
והאומנים שלנו."

 

הוא מזהיר אותנו, כי אם לא נלמד ונכיר את הדוקטרינה של האיסלם הפוליטי, תרבותנו תושמד בדיוק כפי שהושמדה התרבות הקופטית במצרים.