The Foundation for Constitutional Democracy

22-Jan-2008

אולמרט לא מגן על אזרחים, אלא מפקירם לידי האוייבים

Filed under: Intifada & TerrorismCURRENT ISSUESעברית — eidelberg @ 5:48 am Edit This

כד’ בטבת תשס"ח \ 2 לינואר 2008

שלום רב!

1.   ממשלתו של אהוד אולמרט בוגדת באזרחיה, ואני טוען זאת לא ע"ס דעות, כוונות ופרשנות של חברי הממשלה, אלא רק ע"ס מעשיה ומחדליה—הנעשים בריש גלי; ולכן היא אינה חוקית, החלטותיה אינן מחייבות וזכותו של כל אזרח שלא לציית להן.

כדי שלא ייחסו לקביעתי הנ"ל תגים פוליטיים (כגון—ימני, קיצוני, אינטרסנט), אבסס דעתי רק על עובדות ועל ניתוח משפטי גרידא. (more…)

25-Aug-2007

מלחמת היהודים ביהודים

Filed under: Supreme Court/JudicialOslo/Peace ProcessIsrael's Nationalsעברית — eidelberg @ 7:05 am Edit This

מלחמת היהודים ביהודים

מאת: פרופ' פול איידלברג

בתלמוד הבבלי (מס' פסחים דף מט ע' ב') כתוב כי שנאתם של עמי-ארצות לתלמידי חכמים גדולה משנאתם של גויים את עם ישראל. בזוהר הק' (שמות ז:ב) מופיע כי בקץ הימים, יהיו רשעים מזרע ישראל שיכרתו ברית עם שונאי ישראל.

יהודים אלו הפכו לאליטה השלטת במדינה. למרות היותם מיעוט קטן (אולטרה-חילוני), הם שולטים במרכזי הכוח העיקריים במדינה. והם עושים זאת תוך-כדי מלמול המנטרה של "דמוקרטיה".

בדיוק יהודים כאלו הם שהחדירו בערמה את הסכמי אוסלו או ההסכם בין ישראל לפת"ח. יהודים מסוג זה הם אלו שחוקקו והוציאו לפועל את מדיניות "ההתנתקות החד-צדדית", לשון נקייה לבגידה. וכדי שלא יאשימו אותי ב"קיצוניות", הבה נזכיר לעצמנו כמה עובדות, ונתחיל ביוסי ביילין, לפנים ה"פודל" של שמעון פרס. (more…)

14-Aug-2007

חוסר התועלת בניהול משא ומתן עם מוסלמים

Filed under: Islam & Arabעברית — eidelberg @ 6:14 am Edit This

בס"ד

 

 

חוסר התועלת בניהול משא ומתן עם מוסלמים

 

פרופ’ פול איידלברג

 

 

מאז ומתמיד טענתי כי ניהול משא ומתן עם מוסלמים הנו עיסוק עקר וחסר תועלת, וכי המושג של "פתרון קונפליקטים" בו עוסקות פקולטות למדעי המדינה בארצות הברית, באירופה ובישראל, הנו מושג זר ומוזר למנטליות האיסלמית.

 

גרגורי מ. דיוויס מגיע למסקנה זהה בספרו הנקרא "מלחמתו של האיסלם בעולם" (2006). הוא מנתח את שלושת המקורות של האיסלם – הקוראן, ה"סירה" (חייו של מוחמד), וה"חדית" (מנהגיו של מוחמד) – ומוכיח כי העימות הקיים בין האיסלם למערב הוא בלתי-פתיר.

(more…)